bg-handel2bg-handel2

Wsparcie sprzedaży

Komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu

Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania technologii informatycznych w prowadzeniu elektronicznej ewidencji sprzedaży i obsługi magazynów.

Omawiane systemy i programy:

 • Symfonia HANDEL – Sage
 • Subiekt – Insert
 • Excel – Microsoft
 • Access – Microsoft

Inne cele stawiane podczas szkolenia to:

 • podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera
 • poznanie nowych technik komputerowych wzbogaconych o zastosowania w handlu i magazynowania
 • wzrost wydajności pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera
 • możliwość realizowania zadań przy pomocy komputera osobom dotychczas nie mających z nim styczności
 • zmiana kwalifikacji zawodowych

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Sprzedawca kasjer

Umiejętność obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych jest niezbędna w zawodzie handlowca.

Jednostki modułowe nr 6. l. „Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe – kryteria, warunki doboru i zakup” oraz 6.2. „Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe – obsługa”, mogą funkcjonować jako samodzielne programy, bądź jako części składowe następujących dokumentacji programowych:

– Handlowiec – detalista,

– Handlowiec – hurtownik,

– Handlowiec prowadzący handel detaliczny na własny rachunek,

– Handlowiec prowadzący handel hurtowy na własny rachunek.

Od osób obsługujących wymieniony w tytule sprzęt wymaga się poza wiedzą ściśle zawodową, umiejętności nawiązywania miłego kontaktu z klientami i tworzenia dobrej atmosfery pracy.

Słuchacz pozna na kursie przepisy Ministra Finansów, regulujące zasady zastosowania kas fiskal­nych w placówkach handlowych, nauczy się dobierać przy zakupie odpowiedniego sprzętu, w zależ­ności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży , obsługi kas fiskalnych, a także wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych danej placówki handlowej.

Organizator kursu ma obowiązek zapewnić szkolenie w oparciu o grupę kas w pełni reprezenta­tywną dla polskiego rynku.

Program kursu uczy „krok po kroku” kolejności działań wykonywanych podczas obsługi sprzętu, którym pracownik posługuje się w pracy.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Kurs skierowany jest do osób, które nie ukończyły nauki w zasadniczej szkole zawodowej, bądź też w ogóle jej nie zaczęły. Mają natomiast praktykę zawodową, tzn. są w trakcie nauki u mistrza lub właśnie ją ukończyły. Ważne jest, aby przystępując do egzaminu czeladniczego mogły udokumentować, co najmniej trzy lub dwuletni (w zależności od zawodu) staż praktyki zawodowej. Zobacz więcej

Kucharz małej gastronomii

Cel kursu

Kurs przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą nabyć i udokumentować kwalifikacje niezbędne dla profesjonalnego wykonywania czynności prowadzenia małej gastronomii.

Zdobyty certyfikat będzie cennym dodatkiem przy poszukiwaniu pracy w charakterze kucharza małej gastronomii.

Zakres kursu:

 • Towaroznawstwo
 • Surowce gastronomiczne
 • Maszyny i urządzenia gastronomiczne zasady obsługi
 • Systemy zabezpieczenia jakości potraw
 • Obróbka wstępna
 • Techniki sporządzania półproduktów i potraw
 • Podstawy dietetyki
 • Zasady układania jadłospisów i przeliczania receptur
 • Zasady żywienia
 • Ciasta, desery i napoje technologia i wykonanie
 • Zasady obsługi konsumenta w małej gastronomii i organizacja pracy
 • Zasady porcjowania i dekorowania potraw
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie gastronomicznym oraz pomoc w nagłych wypadkach
 • Przygotowanie produktów i zestawów do egzaminu wewnętrznego
 • Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
 • Wdrażanie systemu HACCP w gastronomii

Czas szkolenia w zależności od liczebności grupy szkoleniowej i możliwości zlecenia jest każdorazowo dostosowywany. W praktyce wynosi 100 – 180 godzin dydaktycznych.

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj

 

 

Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

Poznanie przez słuchaczy teoretycznych zagadnień zwianych z stosowaniem kas fiskalnych i terminali płatniczych. Opanowanie praktycznej obsługi kasy i terminali.

Nauka obsługi programów komputerowych z pakietów Symfonia SAGE oraz Subiekt w zakresie fakturowania komputerowego, komputerowej obsługi procesu sprzedaży i gospodarki magazynowej.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do współpracy!

zadzwon i zapytaj